Slik søkjer du barnehageplass

Søknadsfristen til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars. 

Alle må bruke dei elektroniske søknadsskjema våre. Du finn dei under overskrifta slik søkjer du, nedst i denne artikkelen.

Hugs å sende ny søknad sjølv om du står på venteliste!

Vi har 16 barnehagar i Lindås, 3 er kommunale og 13 private. Lindås kommune gjennomfører samordna opptak. Det betyr at du må sende søknaden din til kommunen anten du søkjer plass i kommunal eller privat barnehage.

Nokre av dei private barnehagane har eigne opptakskriterier. Desse finn du i vedtektene til dei enkelte barnehagane, sjå heimesidene deira.

Trykk her for å lese meir om alle barnehagane i kommunen vår. 

Krav til søkjar

For å ha rett til barnehageplass må du:

 • bu i Lindås kommune
 • søkje barnehageplass innan fristen for hovudopptaket 1. mars

Dersom barnet ditt fyllet eitt år i august, september, oktober eller november har du rett på plass den månaden barnet ditt fyller år. Barn som er født desse fire månadane må med andre ord ikkje betale for plassen før dei startar i barnehagen.

Hovudopptaket skjer i perioden frå mars til juni. I denne perioden kan du ikkje endre på søknaden.

Du kan sjølvsagt søkje barnehageplass utanom hovudopptaket og få tilbod om vi har ledige plassar.

Barn med prioritet

Kommunen skal prioritere å gi plass til følgjande barn i hovudopptaket:

 • barn med nedsett funksjonsevne
 • barn med vedtak etter lov om barnevernstenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd

Søkjer du plass til eit barn med rett til prioritet? Hugs å sende dokumentasjon til kommunen innan søknadsfristen 1. mars.

Ta kontakt med Astrid N. Sylta eller Mona Hagewick om du har behov for meir informasjon om denne ordninga.

Flytte eller bytte barnehage?

Flyttar du til ein annan stad i Lindås kan du behalde barnehageplassen du har. Ønskjer du plass i ein annan barnehage, må du sjølv søkje om ny barnehageplass.

Bruk det vanlege skjemaet, men kryss av for at du ønskjer å bytte barnehage.

Kva kostar det?

Frå 1. januar 2018 kostar ein full barnehageplass 2.910 kroner per månad.

Du kan få redusert pris dersom:

 • Du har fleire barn i barnehagen. 
 • Du som forelder har låg inntekt. 

Trykk her for søknadsskjema og meir informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Pris per månad  
100 prosent plass 2910 kroner
80 prosent plass 2328 kroner
60 prosent plass 1746 kroner
50 prosent plass 1455 kroner
40 prosent plass 1164 kroner
Søskenmoderasjon  
Barn nummer 2 30 prosent rabatt
Barn nummer 3 og fleire 50 prosent rabatt
Matpengar og ekstra dag  
Matpengar - 100 prosent plass 300
Matpengar - 80 prosent plass 240
Matpengar - 60 prosent plass 180
Matpengar - 40 prosent plass 120
Ekstra dag utover avtalt opphaldstid 250

 

Slik søkjer du

Pass på at du vel det rette elektronisk e-skjemaet. Me har eitt søknadsskjema for hovudopptaket og eitt for ledige plassar elles i året.

Skal du sende ekstra dokumentasjon? Merk det med "barnehagesøknad" og send det til:

Lindås kommune
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Kva skjer vidare?

Du som søkjer plass i hovudopptaket får:

 • stadfesting på e-post med ein gong du har sendt søknaden
 • tilbodet eller avslaget kjem i posten til den adressa du har gitt oss i søknaden

Du som søkjer ledige plassar utanom hovudopptaket får:

 • stadfesting på e-post med ein gong du har sendt søknaden
 • berre skriftleg svar når vi har ledig plass og vi kan gi deg eit tilbod 
 • ikkje svar om vi ikkje har ledige plassar, men søknaden din havnar automatisk på ventelista vår
Kva seier lova?

Trykk her for å gå til barnehagelova.

Web levert av CustomPublish