Skule og utdanning

Skulane våre
Barneskular og ungdomsskular i kommunen.

Skulestart og skulekrinsar
Skulekrins, skulestart, overgang frå barneskule til ungdomsskule.

Skulefritidsordning
Om tilbodet. Slik søkjer du.

Ferie og fridagar
Skuleruta, barnehageruta, ferie, fridagar. Slik søkjer du permisjon.

Aktivitet og møteplassar
Kulturskulen, ungdomskontakten Salto.

Vaksenopplæring
Norskkurs, samfunnskunnskap, prøvar, realkompetansevurdering.

Spesialundervisning
Spesialundervisning, Seim gard.

Språkopplæring
Tilbod til minoritetsspråklege.

Elevvurdering og fritak
Klage på standpunkt. Fritak for KRLE. Fritak for karakter. Heimeundervisning.

Elevvelferd
Brukarmedverknad, leksehjelp, mobbing, skulemiljø, ulykkesforsikring.

Skulehelsetenesta
Helsestasjon for ungdom, kommunepsykolog for barn og ungdom, skulehelsetenesta.

Web levert av CustomPublish