Samarbeidsgrupper

Leiargruppa BTI
Mandat: Støtte og oppfølging av Samordningsgruppa BTI . Kompetanseoppfølging av Samordningsgruppa BTI . Gjensidig informasjonsutveksling. Evt justering av mandat for Samordningsgruppa BTI.

Samordningsgruppa BTI
Mandat: Arbeidsgruppa arbeider på systemnivå og er oppretta for å ha eit tverrfagleg og overordna ansvar for å initiere rutinar, felles haldning, kompetanse, og tiltaksutvikling på området tidleg innsats for barn og unge 0-16 år.

Tverrfagleg team BTI
Mandat: Tverrfagleg team arbeider på operativt nivå og er oppretta for å kunne yte ein rask og koordinert innsats frå fleire instansar.

Konsultasjonsgruppa ved vald og overgrep
Mandat: Konsultasjonsgruppa skal vere eit rettleiings- og drøftingsforum i personsaker der ein har mistanke og/eller opplysningar som kan tyde på at eit barn eller ei gravid kvinne er utsett for eller har problem i samsvar med punkta for målgruppa.

Avdelingsnivå