Rus og psykisk helse

Dagtilbod til personar med psykisk utviklingshemming
Dagopphald for deg som bur i omsorgsbustad med døgnbemanning.

Dagsenter for personar med rusproblem
Stig Inn er eit tilbod til deg med rusproblem, som ønskjer ei endring i livet.

Dagsenteret Ner Kolås
Arbeids- og aktivitetssenter med fokus på arbeidstrening og aktivitet.

Fritidskalenderen
Aktivitetstilbod til personar som sliter med psykisk helse og rus.

Kommunepsykolog
Lågterskeltilbod for personar med psykiske plager og lidingar, livskriser og andre utfordringar.

Omsorgsbustad pluss
Omsorgsbustad med bemanning heile døgnet. Bufellesskap for eldre, personar med psykiske plager eller utviklingshemming.

Omsorgsbustad
Butilbod til eldre, sjuke, funksjonshemma som treng tilpassa bustad.

Opplæring og rettleiing til pårørande
Støtte til å handtere rolla som omsorgsytar.

Psykisk helseteneste
Hjelp og rettleiing til psykiske lidinger og/eller rusrelaterte problem.

Web levert av CustomPublish