Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet har fem medlemmar, eit er valt frå kommunestyret, dei andre fire er valt av kommunestyret etter framlegg frå interesse-organisasjonane.

Her kan du sjå når rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har møter, laste ned sakskart og protokollar og finne kontaktinformasjon til alle medlemmer og varamedlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmene finn du under lista med møtedatoar.

Rådet er lovpålagt, og handsamar saker som gjeldt levekåra for menneske med nedsett funksjonsevne. Uttale frå råd for menneske med nedsett funksjonsevne skal inngå i saksdokumenta til det utvalet som tek avgjerd i dei ulike sakene.

Trykk her for å opne møteplanen til råd for menneske med nedsett funksjonsevne i eit eige vindauga.

 

Web levert av CustomPublish