Kva kostar tenestene?

Her finn du ei samla oversikt over gjeldande prisar og gebyr på dei ulike kommunale tenestene.

Trykk her for å laste ned gebyr- og betalingssatsar for 2018.

Trykk her for å laste ned gebyr- og betalingssatsar for 2017.

Kva prisar finn du i oversikta over gebyr- og betalingssatsar for 2018?
 1. Oppvekst
  1. Skulefritidsordning
  2. Barnehage
  3. Vaksenopplæring
  4. Kulturskulen
 2. Pleie- og omsorgstenester
  1. Heimebaserte tenester, praktisk bistad og rettleiing
  2. Institusjon
  3. Tryggleiksalarm og omsorgsteknologi
  4. Psykisk helse og rus
 3. Vatn, avløp, feiing og renovasjon
  1. Vatn, avløp og slam
  2. Renovasjon
  3. Feiing og tilsyn
 4. Festeavgifter og andre avgifter for gravplassforvaltning
 5. Leigeprisar eigedom og anlegg
  1. ​Leigeprisar for hallar og anna eigedom
  2. Kommersielle arrangement
  3. Leigeprisar for uteanlegg
 6. Teknisk forvaltningsteneste (byggjesak, arealplan og geodata)
Web levert av CustomPublish