Politisk styring

Kommunestyret er Lindås kommune sitt høgste politiske organ. 31 medlemmer utgjer kommunestyret. Ordførar er kommunen sin øvste politiske leiar. Varaordførar fungerer i ordførar sin stad. 

Kva for politiske råd og utval kommunen skal ha og ansvarsdelinga mellom desse, er i nokon grad lovbestemt og nokon grad avgjort av kommunestyret. Frå hausten 2011 har Lindås kommune tre sentrale utval:

Kontrollutvalet skal ha kontroll med forvaltninga og tenestene i kommunen, og har også ei sentral rolle. 

Meir om forholdet mellom dei politiske organa i Lindås kommune, kan du lese i dokumentet politisk styringsstruktur og reglement i Lindås kommune.

Web levert av CustomPublish