Plan- og miljøutvalet

Plan og miljøutvalet er sett saman av minimum ni medlemmar, valde av kommunestyret.

Her kan du sjå når plan- og miljøutvalet har møter, laste ned sakskart og protokollar og finne kontaktinformasjon til alle medlemmer og varamedlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmene finn du under lista med møtedatoar.

Utvalet handsamar reguleringsplanar, kommuneplanen sin arealdel, og kommunedelplanar for arealbruk. Vidare har utvalet ansvar for saker som omhandlar bustadpolitikk, og saker av prinsipiell karakter etter mellom anna jordlova, plan og bygningslova og lov om ureining. Utvalet handsamar også klager på administrative vedtak.

Trykk her for å opne møteplanen til plan- og miljøutvalet i eit eige vindauga. 

 

Web levert av CustomPublish