Nedsett funksjonsevne

Avlastning i privat heim
Tilbod til barn og unge med spesielle behov.

Avlastning på institusjon for vaksne
Hjelp til pårørande med særleg tyngjande pleie- og omsorgsoppgåver.

Avlastning for barn og unge
Tilbod til barn og unge med spesielle behov. Hjelp til pårørande med særleg tyngjande pleie- og omsorgsoppgåver. Kvasten avlastningsbustad. Knarvik arbeids- og aktivitetssenter.

Brukarstyrt, personleg assistanse (BPA)
Slik søkjer du. Kva kan du få hjelp til.

Dagtilbod til personar med psykisk utviklingshemming
Dagopphald for deg som bur i omsorgsbustad med døgnbemanning.

Følgjebevis
Følgjekort gir rett til gratis følgje på ulike kultur- og fritidsarrangement og offentleg transport.

Hjelpemiddel
Lån hjelpemiddel, kontakt hjelpemiddellageret.

Hjelpestønad
Slik søkjer du hjelpestønad frå NAV.

Omsorgsbustad pluss
Omsorgsbustad med bemanning heile døgnet. Bufellesskap for eldre, personar med psykiske plager eller utviklingshemming.

Omsorgsbustad
Butilbod til eldre, sjuke, funksjonshemma som treng tilpassa bustad.

Omsorgsstønad
Stønad til deg som har særleg tyngjande omsorgsoppgåver i heimen.

Opplæring og rettleiing til pårørande
Støtte til å handtere rolla som omsorgsytar.

Parkeringsløyve
Slik søkjer du. Krav til deg.

Transportordning for funksjonshemma
TT-kort. For deg over 9 år med varig funksjonshemming.

Treng du støttekontakt?
Informasjon til deg som treng støttekontakt.

Vil du bli støttekontakt?
Informasjon til deg som har lyst itl å bli støttekontakt.

Web levert av CustomPublish