Lindås kommune har for dårlig kundeservice

Lindås kommune havnar på ein skuffande 305. plass i Forbrukerrådet si undersøking om dei 428 kommunane sin kundeservice. Vi er på 21.plass blant dei 33 Hordalands-kommunane. Dette ei kraftig påminning om at vi har eit stort potensiale å ta ut i høve vår evne til å betene innbyggjarane våre på ein god måte, både på nettstaden, per e-post og telefon.

Lindås kommune fekk 54,9 poeng av 100 moglege. Landsgjennomsnittet var 60 poeng og fylkesgjennomsnittet var 57 poeng. Berre 37 kommunar hadde «godkjent service» med 75 poeng eller meir.

Dette er ikkje godt nok, og vi skal arbeide for å rertte dette opp. Heldigvis finns der klare lyspunkt i kommunen vår. Figurane til høgre, som henta frå Forbrukerrådet sine undersøkingar, syner positiv retning for tre viktige sektorar. I denne nyaste undersøkinga er der og lyspunkt:

  • Fritid og kultur har fått 100 poeng basert på innhenting av informasjon om idrett (full score!). Her har altså både telefoniske svar, e-postsvar og informasjon på nettstaden vore «perfekt».
  • Pleie og omsorg har fått 68 poeng basert på spørsmål om heimehjelp (75) og sjukeheimstenesta (54)
  • Sosiale tenester har fått 57 poeng basert på spørsmål om rådgjeving (35) og barnevern (80)
  • Barn og skule har fått 45 poeng basert på spørsmål om barnehage (85) og SFO (29)
  • Tekniske tenester har fått 31 poeng basert på spørsmål om byggesak (31)
  • Informasjonstenester har fått 0 poeng sidan Forbrukerrådet ikkje fann faktaopplysningar om kommunen på nettsida vår (tips: søk på "fakta" i søkefeltet her på sida).

Om undersøkinga

Forbrukarrådet har først bestemt kva for informasjon som skal hentast. Informasjonen er henta inn ved spørsmål per telefon til kommunen, spørsmål per e-post til kommunen (postmottak) og leiting etter informasjonar på nettsida (pris, skjema, tenesteskildring osb.).

Karakterskalaen går frå 0 til 100, der 100 er best. Karakterane for dei ulike fagområda er satt saman til et vekta gjennomsnitt:

Tekniske tenester og sosiale tenester veier tyngst, kvar med 22,5 prosent. Pleie og omsorgstenestane og barn & skule veier kvar 20 prosent. Kultur & fritid veier 12,5 prosent medan informasjonstenester veier 2,5 prosent.

  • Spørsmål per telefon

Lindås kommune fekk i mai to telefonsamtalar med eitt tema per samtale, men fleire spørsmål innanfor temaet. Der dei ikkje har fått kontakt med oss (t.d. sett over frå sentralbord til ein som ikkje svarar), har vi ikkje scora poeng på telefondelen av undersøkinga.

  • Spørsmål per e-post

Det er sendt tre ulike e-poster til kvar kommune. Dersom e-posten ikkje er svart på innan fem virkedagar, får kommunen ikkje poeng for svartid. Likevel er det lagt vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer innan 10 virkedagar. Svar etter 10 virkedagar ga ikkje poeng.

  • Internettsjekk

På nettsider er det lett etter 14 informasjonselement fra forskjellige tjenestesektorer. Det er leita etter kvart informasjonselement i ca. 2 minutt. Det dei ikkje fant innan tidsfristen er sett på som for vanskelig å finne (0 poeng).

Web levert av CustomPublish