Levekårsutvalet

Levekårsutvalet skal ha minimum 9 medlemmar, valde av kommunestyret.

Her kan du sjå når levekårsutvalet har møter, laste ned sakskart og protokollar og finne kontaktinformasjon til alle medlemmer og varamedlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmene finn du under lista med møtedatoar.

Utvalet har eit omfattande saksområde, og handsamar mellom anna saker innan barnehage, skule, vaksenopplæring, PP-teneste, kultur, helse, barnevern og rusmiddelvern.Utvalet har til vanleg møte 2-3 veker før kommunestyret.

Trykk her for å opne møteplanen til levekårsutvalet i eit eige vindauga.

 

Web levert av CustomPublish