Leiargruppa for BTI

Mandat

 • Støtte og oppfølging av Samordningsgruppa BTI 
 • Kompetanseoppfølging av Samordningsgruppa BTI
 • Gjensidig informasjonsutveksling
 • Evt justering av mandat for Samordningsgruppa BTI

Representantar i gruppa

 • Kommunalsjef oppvekst - gruppeleiar
 • Kommunalsjef helse - medlem                                                                                 
 • Leiar av Samordningsgruppa BTI - medlem                                                                            
 • 1 repr. frå Samordningsgruppa BTI, frå stab - sekretær

Rutineskildring

 • Gruppa har 4 faste møte kvart år.
 • Gruppeleiar kallar inn til møta.
 • Saksliste skal ut 1 veke før møta.
 • Referat skal ut seinast 2 dagar etter møta

Utføring

 • Tilbakemeldingar frå arbeidet i Samordningsgruppa BTI
 • Behov for kompetanseheving og anna ute i avdelingane for å følgje opp BTI-arbeidet; Strategi for komp.heving/ samordning/ ny programvare og forsking
 • Evt justeringar i BTI-modellen som må avklarast

 

Utgåvedato
August 2016

Utarbeidd av
Prosjektgruppa BTI

Godkjend av
Rådmannen

Ansvarleg for vedlikehald
Leiargruppa BTI