Kommunale tenester

Våre tenester, tema for tema frå A til Å:

Avfall og gjenvinning
Rydderuter. Renovasjon for hushald. Gjenvinningstasjon.

Barnehage
Slik søkjer du. Barnehagane våre. Redusert foreldrebetaling. Spesialpedagogisk hjelp. Oppseiing og permisjon. Før skulestart. Starte privat barnehage? Tilsyn.

Barnevern og foreldrerettleiing
Treng du hjelp? Bekymringsmelding. Tiltak. Familievernkontor. Fosterheim. Besøksheim og tilsynsførar. Foreldrerettleiing frå PPT.

Brann og beredskap
Branntryggleik. Eldstad og feiing. Fyrverkeri. Kurs i brannførebygging.

Bustad og sosiale tenester
NAV. Bustøtte. Kommunal bustad. Startlån. Tilskot til kjøp. Tilskot og hjelp til tilpassing.

Eigedom - treng du hjelp?
Kva kan vi hjelpe deg med? Kontakt oss.

Helse og omsorg
Slik søkjer du. Helsehjelp. Eldreomsorg. Heimetenester. Nedsett funksjonsevne. Rus og psykisk helse.

Kultur, fritid og aktivitet
Kulturskulen. Idrett. Bibliotek. Frivilligsentralen. Seniorsenteret. Tilskotsordningar. Kulturminne.

Landbruk
Konsesjon. Bu- og driveplikt. Tilskott. Jegerprøve. Skogfond. Landbruksveg.

Næring
Næringsfond, etablerarhjelp, ledig næringsareal, etablerarprøven, kunnskapsprøvane, salsløyve for alkohol, serveringsløyve, skjenkeløyve for alkohol, skjenkeløyve for arrangement, skjenketider

Plan, byggjesak og eigedom
Byggjesak. Byggjesaksvakt. Førehandskonferanse. Kommunal planlegging. Miljø og klima.

Skule og utdanning
Skulane våre. Skulestart og skulekrinsar. Skulefritidsordning. Ferie og fridagar. Aktivitet og møteplassar. Vaksenopplæring. Spesialundervisning. Språkopplæring. Elevvurdering og fritak. Elevvelferd. Skulehelsetenesta.

Vatn og avløp
Vassforsyning. Avløpshandtering. Gebyr. Søknadsskjema. Telefonvarsling. Regelverk.

Veg, transport og parkering
Brøyting og strøing. Hekk og trafikktryggleik.

Økonomi og skatt
Kemneren i Nordhordland. Skatteattest. Gjeldsrådgjeving.

Web levert av CustomPublish