Kommunal planlegging

Sei kva du meiner
Sjå kva planar som er på høyring og kom med dine innspel.

Kommuneplanen sin samfunnsdel
Overordna plan. Samfunnsdel og arealdel. 

Kva er ein reguleringsplan?
Områderegulering og detaljregulreing. Slik blir reguleringsplanar utarbeidd. Slik kan du kome med innspel.

Plansystemet vårt
Om medverknad, planstrategi, kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplan.

Web levert av CustomPublish