Høyringar og kunngjeringar

Kunngjering godkjent reguleringsplan Risøy hyttefelt

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert det kunngjort at kommunestyret i møte den 13.09.2018, sak 061/18, godkjente reguleringsplan for Risøy hyttefelt, plan-id 1263-201604.

28. september 2018 Les meir
Eikebærånæ

Høyring av søknad om auka areal og biomasse på lokalitet Eikebærånæ i Lindås kommune

Eide Fjordbruk AS og EWOS Innovation AS søker om løyve til å utvide arealet og maksimalt tillaten biomasse (MTB) for oppdrett av laks og aure på lokalitet 13870 Eikebærånæ i Lindås kommune.

21. september 2018 Les meir

Høyring for reguleringsplan Sjurneset

I samband med at Fylkesmannen i Hordaland hadde motsegn til planframlegget som vart sendt ut til 1. gangs høyring i november 2017, har det vorte utarbeidd nytt framlegg til reguleringsplan der Fylkesmannen sine merknader er vurdert og jobba inn i planframlegget. Vidare er det tatt ein førebels gjennomgang av merknader med framlegg til endringar i planframlegget og nokre kommentarar knytt til desse kjem fram seinare i kunngjeringa.

31. august 2018 Les meir

Planavdelinga på kundesenteret - kvar veke!

Ønskjer du innsyn i vedtatte arealplanar? Har du spørsmål knytt til planarbeid? Planavdelinga har planvakt ein gong i veka, der kan du få informasjon knytt til planar.

24. august 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish