Høyring for reguleringsplan Sjurneset

I samband med at Fylkesmannen i Hordaland hadde motsegn til planframlegget som vart sendt ut til 1. gangs høyring i november 2017, har det vorte utarbeidd nytt framlegg til reguleringsplan der Fylkesmannen sine merknader er vurdert og jobba inn i planframlegget. Vidare er det tatt ein førebels gjennomgang av merknader med framlegg til endringar i planframlegget og nokre kommentarar knytt til desse kjem fram seinare i kunngjeringa.

Endringane som er utført er i hovudsak knytt til plassering av rorbuer, parkering og tilkomst til kaiområdet, utfylling i sjø for bygging av utvida kaifront og to nye bustadtomter. I tillegg er det gjort justeringar og tilpassingar i føresegnene. Endringane er som følgjer:

  1. Ny plassering av rorbuer der rorbuene no er trekt tilbake og det er sett krav om at desse skal etablerast over kainivå for å få eit tydeleg skilje mellom privat uteareal for rorbuene og kaiområdet som skal vere tilgjengeleg for ålmenta. Rorbuene skal etablerast minimum 1 meter over kainivået og det skal byggast gjerde rundt uteområda for å sikre eit naturleg skille mellom områda.
  2. Utviding av kaifronten for å legge til rette for meir fellesareal ved sjø. Utfylling av det grunne området mellom dagens kaiområder vil gjere kaifronten meir tilgjengeleg for ålmenta.
  3. Parkeringsplassen er utvida og all parkering er samla her.
  4. Tilkomstvegen til parkering og kaiområdet er flytta for enklare tilkomst til området.
  5. To nye bustadtomter er teke inn i planframlegget og tilkomst til nye bustader er noko justert.
  6. Tilkomst til eksisterande fritidsbustad på 10/60 vil vere i bakkant av rorbuer. Når det gjeld BUN3 er dette naustet tiltenkt 10/60 og naustet er difor plassert delvis inne på denne eigedomen. Det kan fram til slutthandsaming av planen vurderast om dette skal flyttast i eigedomsgrensa om plasseringa er for tett på eksisterande bygg på 10/60.
  7. Føresegnene er gjennomgått og det er teke inn justeringar og presiseringar knytt til endringane i planen. Vidare er det gjort ein gjennomgang av føresegnene der nokre føresegner er tekne ut eller skrivne noko om. Endringar i føresegnene er merka med raudt i vedlagte føresegner.

 

Kommunen vil spesielt be Fylkesmannen i Hordaland om å vurdere om det reviderte planframlegget er i samsvar med dialog undervegs og om det no ligge føre grunnlag for å trekke motsegna.

Det nye framlegget til reguleringsplan ligg ute til offentleg ettersyn frå 31.08.2018-28.09.2018 på rådhuset i Lindås kommune. Planen vert også å finne på heimesidene til kommunen, under «Høyringar og kunngjeringar».

Me ber om at merknader til planframlegget vert sendt innan 28.09.2018 til:

Lindås kommune, plan‐ og miljøutvalet, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø, eller til postmottak@lindas.kommune.no.

 

Planmateriale:

Føresegner Sjurneset 31.08.2018.pdf

Reguleringsplankart 28.08.2018.pdf

Illustrasjonsplan Sjurneset 28.08.2018.pdf

Web levert av CustomPublish