Her finn du sakspapira til Plan- og miljøutvalet

Knarvik-planen er ei av sakene som skal opp i Plan- og miljøutvalet onsdag 18. juni. Leitar etter sakspapira? Les meir her. 

Vi har hatt store utfordringar med å leggje ut sakspapira til Plan- og miljøutvalet sitt møte onsdag 18. juni.

Sakene til er no tilgjengeleg under veke 25 i den politiske møtekalenderen vår (sjå lenka under), men har fått selskap av ein del andre saker som har vore oppe i tidlegare møter.

Trykk her for å gå rett til sakene til Plan- og miljøutvalet.

Vi jobbar med å rette opp feilen, og ber om orsaking til deg som ønskjer å setje deg inn i sakene politikarane skal handsame denne dagen. Mellom sakene som skal opp er områdeplanen for Knarvik sentrum.

Lurar du kva andre saker politikarane har på sakskartet? Gå direkte til sakskartet i denne lenka,  Plan og miljø_18 juni 2014.docx PDF document ODT document , eller les under: 

 

Synfaring:
Kl. 09:00 Kjeilen, sak 073/14
ca kl. 09:30 Lindås, sak 074/14
ca kl. 10:30 Eidsnes, sak 075/14

Sakliste
070/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
071/14 Godkjenning av møteprotokoll 
072/14 Delegerte saker 
073/14 Avslag på søknad om dispensasjon frå plankrav og oppføring av tilbygg - gbnr 125/56 Kjeilen 
074/14 Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av lagerbygg, anlegg av parkeringsplassar og flytebryggeanlegg gbnr 108/2 - Lindås 
075/14 Klage på vedtak - gbnr 244/10 Eidsnes indre - utviding av naust 
076/14 Klage over avslag på løyve til deling av areal til to nausttomter - gbnr 37/288 Alver 
077/14 Avslag på søknad om deling av eigedom gbnr 16/5 - Askeland nordre 
078/14 Avslag på søknad om dispensasjon - gbnr 234/22 Eide ytre 
079/14 Avslag på søknad om dispensasjon frå kommunedelplanen for Knarvik - Alversund for oppføring av to tomannsbustader - gbnr 137/210 Alver 
080/14 Framlegg til utbyggingsavtale for Eidsnes næringsområde - offentleg ettersyn 
081/14 Framlegg til utbyggingsavtale for Eikanger næringsområde - offentleg ettersyn 
082/14 Gbnr 145/12 Fosse. Avslag på søknad om deling av tomt med påståande hus. 
083/14 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bryggje - gbnr 111/4 Skårnes 
084/14 Søknad om midlar til bestandsretta hjorteviltforvaltning 
085/14 Klage på avslag- på søknad om dispensasjon frå krav om reguleringsplan og avslag på rammeløyve gbnr 195/28 - Leiknes  086/14 Klage på avslag på søknad om frådeling av bustadtomt på gbnr 91/1 - Brunnsland. Ny handsaming etter Fylkesmannen si oppheving av kommunalt vedtak. 
087/14 Klage på løyve til dispensasjon frå LNF-føremålet i kommuneplanen og pbl § 1-8 byggjeforbodet i strandsona for oppføring/gjenreising av naust på gbnr 84/5 Kvalvågnes. 
088/14 Klage på løyve til etablering av veg gbnr 168/10 - Eikeland søndre 
089/14 Klage på vedtak - oppføring av garasje - Gbnr 145/105 - Fosse Indre 
090/14 Klage på vedtak - oppføring av nytt våningshus - gbnr 102/4 Vabø 
091/14 Klargjering av vedtak i saksframlegg 46/14 - 2. gongs handsaming av reguleringsplan Fonnebost småbåthamn - gbnr 106/12 m.fl. 
092/14 1. gangs handsaming av reguleringsplan Statoil Industriområde, Mongstad 
093/14 Områdeplan Knarvik sentrum - andre gongs handsaming 16. juni 2014

Jan-Erik Hope
møteleiar

Nora Gjerde 
møtesekretær

Web levert av CustomPublish