Helse og omsorg

Treng du hjelp til å søkje?
Skal du søkje? Har du spørsmål om ein søknad? Ta kontakt med forvaltningskontoret.

Søk om helse- og omsorgstenester
Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester i Lindås kommune.

Klag på helse- og omsorgstenester
Informasjon om korleis du kan klage.

Individuell plan og koordinator
Tilbod til deg som over lang tid treng fleire helse- og omsorgstenester.

 

Aktivitetstilbod
Ankeret aktivitetssenter, bingo, dagsenteret Stig Inn, fritidskalenderen, helsetrim, seniordans og dans, syng med oss, sykling, temakafe for kreftramma.

Helsehjelp
Nordhordland legevakt, fastlege, kjernejournal, helsestasjon, vaksine, skulehelsetenesta, psykolog, jordmor, svangerskap, hjelpetiltak for overgrep, krisesenter.

Eldreomsorg
Avlastning i privat heim, fast sjukeheimsplass, korttidsplass med rehabilitering på institusjon, omsorgsbustad, dagsenter, seniorsenter.

Heimetenester
Heimehjelp, heimesjukepleie, hjelpemiddel og tilrettelegging, kreftkoordinator, kvardagsrehabilitering, omsorgsteknologi, middagslevering.

Fysioterapi og ergoterapi
Ergoterapi, fysioterapi, hjelpemiddel, kvardagsrehabilitering.

Nedsett funksjonsevne
Avlastning, brukarstyrt personleg assistanse (BPA), dagtilbod, følgjebevis, hjelpemiddel, støttekontakt, hjelpestønad, omsorgslønn.

Rus og psykisk helse
Fritidskalenderen, dagtilbod, Stig Inn, psykisk helseteneste.

Gravferd
Kven har ansvaret? Slik søkjer du støtte.

Web levert av CustomPublish