Heimetenester

Avlastning i heimen
Tilbod til pårørande med særleg tyngjande pleie- og omsorgsoppgåver.

Heimehjelp
Heimehjelp er for deg som på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder og andre årsakar er avhengig av hjelp. 

Heimesjukepleie
Heimesjukepleie er eit tilbod til eldre og pleietrengande som på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsevne ikkje er i stand til å oppsøke helsehjelp på eiga hand.

Hjelpemiddel
Lån hjelpemiddel, kontakt hjelpemiddellageret.

Kreftkoordinator
Kontaktinformasjon til kreftkoordinator.

Kvardagsrehabilitering
Hjelp til å meistre kvardagen. Slik søkjer du.

Middagslevering
Matombringing eller middagslevering er ei teneste til deg som bur heime, og av ulike årsakar treng hjelp til å dekkje trongen for eit variert, næringsrikt og varmt middagsmåltid.

Velferdssteknologi
Målet med velferdsteknologi er å leggje til rette for at du kan bu lengst mogleg heime eller i omsorgsbustad. Teknologien hjelper deg til å varsle når det skjer uønska hendingar.

Opplæring og rettleiing til pårørande
Støtte til å handtere rolla som omsorgsytar.

Web levert av CustomPublish