Eldrerådet

Eldrerådet i Lindås har fem medlemmar, eit av desse er valt frå kommunestyret, dei øvrige fire vert valt etter framlegg frå pensjonistlaga.

Her kan du sjå når eldrerådet har møter, laste ned sakskart og protokollar og finne kontaktinformasjon til alle medlemmer og varamedlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmene finn du under lista med møtedatoar.

Eldrerådet handsamar og gjev uttale til kommunestyret i saker som gjeldt eldre sine levekår.

Trykk her for å opne møteplanen til eldrerådet i eit eige vindauga.

 

Web levert av CustomPublish