Eldreomsorg

Dagaktivitetstilbod for eldre
Tilbod til eldre som bur heime.

Sjukeheimsplass
Tilbod til eldre og sjuke som ikkje kan bu heime. Det finst to typar opphald: korttid og langtid.

Korttidsopphald i institusjon
Tilbod for å kartleggje helsetilstand og ernæringsstatus eller vurdere behov for hjelp, behandling, rehabilitering og opptrening.

Langtidsopphald i institusjon
Butilbod til eldre og sjuke som ikkje kan bu heime.

Venteliste for langtidsplass i institusjon
Kven får plass på ventelista? Les forskrift om tildeling av langtidsplass.

Omsorgsbustad pluss
Omsorgsbustad med bemanning heile døgnet. Bufellesskap for eldre, personar med psykiske plager eller utviklingshemming.

Omsorgsbustad
Butilbod til eldre, sjuke, funksjonshemma som treng tilpassa bustad.

Seniorsenter
Aktivitetstilbod og møteplass for seniorar i kommunen.

Opplæring og rettleiing til pårørande
Støtte til å handtere rolla som omsorgsytar.

Web levert av CustomPublish