Barnevern og foreldrerettleiing

Treng du hjelp?
Informasjon til barn og ungdom. Kva nummer kan du ringe til på kvardagar, i helger eller på heilagdagar?

Bekymringsmelding - for privatpersonar
Når bør du melde. Korleis melder du. Slik følgjer vi opp.

Bekymringsmelding - for offentleg tilsette
Meldeplikta til offentleg tilsette. Korleis melder du. Slik følgjer vi opp.

Tiltak i barnevernet
Hjelpetiltak i heimen, barnevernsinstitusjonar, familieråd, fosterheim, sentre for foreldre og barn, åtferdsvanskar og omsorgssentra for einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar.

Familievernkontoret
Foreldrerettleiing. Mekling. Gratis tilbod.

Vil du bli fosterheim?
Fosterheim. Beredskapsheim.

Besøksheim og tilsynsførar
Slik tar du kontakt. Oppfølging. Langsiktig tiltak.

Foreldrerettleiing frå PPT
Rettleiing for foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Web levert av CustomPublish