Barnehage

Søkje barnehageplass
Søkje, bytte eller flytte? Når får du svar? Prisar og søknadsskjema.

Søkje tilpassa barnehagetilbod
Tilpassa barnehagetilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Søknadsskjema. Barnehagelova § 19 g.

Søkje spesialpedagogisk hjelp
Om retten til spesialpedagogisk hjelp. Slik søkjer du. Søknadsskjema.

Barnehagane våre
Her finn du lenker til alle barnehagane sine heimesider.

Søkje redusert foreldrebetaling
Har du rett til 20 timars gratis kjernetid? Slik søkjer du.

Seie opp barnehageplassen din 
Når må du seie opp? Korleis seier du opp? 

Før skulestart
Overgangen frå barnehage til barneskule.

Starte privat barnehage?
Starte barnehage. Tilskot og godkjenning.

Tilsyn av barnehagar
Om tilsyn og pålegg.

Planar og retningsliner
Barnehageplanen. Retningsliner for kommunale barnehagar. Rutinar for overgangen barnehage-skule. Informasjon til ikkje-sambuande foreldre.

Web levert av CustomPublish