Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er det formelle møtepunktet mellom dei folkevalde og hovudtillitsvalde for dei tilsette i kommunen.

Her kan du sjå når administrasjonsutvalet har møter, laste ned sakskart og protokollar og finne kontaktinformasjon til alle medlemmer og varamedlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmene finn du under lista med møtedatoar.

Utvalet skal ha 7 representantar. 4 av desse skal representera arbeidsgjevar, og vert valt av kommunestyret frå formannskapet sine medlemmar. 3 representantar skal peikast ut av arbeidstakarorganisasjonane, etter prinsippet om forholdstal. Utvalet handsamar saker som gjeld tilhøvet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. Utvalet handsamar og føreslår overordna retningslinjer for kommunen sin personalpolitikk, og har uttalerett i saker til kommunestyret som fell inn under utvalet sitt arbeidsområde.

Trykk her for å opne møteplanen til administrasjonsutvalet i eit eige vindauga.

Web levert av CustomPublish