Høyringar og kunngjeringar

Planregisteret

Det er no oppretta eit nytt planregister som erstattar braPlan, og nesten alle vedtekne planar i Lindås kommune kan du no finne der. Bruk rettleiinga som ligg på Planregistertet, så er du i gang!

13. april 2018 Les meir

Kva gjeld for din eigedom?

Rettleiar til kommuneplanen sin arealdel der du kan gå inn og finne status for kva føremål din eigedom er sett av til.

04. juli 2018 Les meir

Informasjon frå planavdelinga

Ynskjer du innsyn i vedtekne arealplanar? Har du spørsmål knytt til planarbeid? Planavdelinga starter opp ei prøveordning med planvakt ein gong i veka, der ein kan få informasjon knytt til planar.

23. februar 2018 Les meir
Web levert av CustomPublish